ประวัติความเป็นมาโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาล” เป็นหน่วยขึ้นตรงกับศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มีหน้าที่ดำเนินการฝึกและการศึกษาของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าแพทย์ ตลอดจนจัดทำตำรา คู่มือ เครื่องช่วยการฝึก และศึกษาที่เกี่ยวกับการแพทย์ทหารเรือ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ประกอบด้วย ๕ วิชา ระยะเวลาอบรม ๓ เดือน แต่ยังไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจน ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๙ ได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นหลักสูตรนักเรียนพยาบาลทหารเรือ เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยมีชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ

ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลและอนามัย พ.ศ.๒๕๑๗ ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศ.๓

ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ พัฒนาหลักสูตรเป็น “หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น พ.ศ.๒๕๒๖” หลักสูตร ๒ ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศ.๕ หรือ ม.๖ เป็นนักเรียนพยาบาลทั้งชายและหญิง โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา

พ.ศ.๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (ปวส.วฉ.) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนพยาบาลเป็น “โรงเรียนนาวิกเวชกิจ” สังกัดศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ สังกัดศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ นับได้ว่าก่อตั้งมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๙ ปี มีการพัฒนาให้มีความมั่นคงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ผลิตบุคลาการด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๙ รุ่น และผลิตบุคลากรทางด้านเวชกิจฉุกเฉินจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๕ รุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ องค์กรวิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นอย่างดี