ผู้บริหารปัจจุบัน

นาวาเอก เงิน พวงนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโท พรพิชิต สุวรรณศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก กิตติ พงษ์ประดิษฐ์
นาวาเอก ปรีชา ใจพรม
นาวาโท สุเทพ จันทร์เทศ
หัวหน้าฝ่ายศึกษา รร.นวก.ศวก.พร.
นาวาตรี จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รร.นวก.ศวก.พร.
นาวาตรี วิเชียร พิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน รร.นวก.ศวก.พร.
เรือโท รักพงศ์ ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ รร.นวก.ศวก.พร.