แผนกสนับสนุน

น.ต.วิเชียร พิพัฒน์
หน.สนับสนุน รร.นวก.ศวก.พร.

ร.ต.มานะ จินดาศรี

พ.จ.อ.ชาญรวินท์ มุ่งชนะ
จนท.ครุภัณฑ์

พ.จ.อ.วีระชัย สมคำศรี
จนท.อาคารสถานที่

นายบุญล้อม ทองถนอม
พนักงานตัดผม

นายประภาส บุญกัน
พนักงานรักษาสถานที่

นายสมวงศ์ ประสงค์
พนักงานรักษาสถานที่

นายเจริญ กลัดจำปี
พนักงานรักษาสถานที่

นางขวัญเรือน ทองถนอม
พนักงานรักษาสถานที่

นายสุดใจ อยู่คำ
พนักงานรักษาสถานที่

นายสุชาติ บัวกล่ำ
พนักงานรักษาสถานที่

นายอนุรักษ์ มุงเป็ง
พนักงานรักษาสถานที่

นายยุทธนา ชุนไร่ฟืน
พนักงานรักษาสถานที่

นายณัฐสกนธ์ บริสุทธิ์ธนะกิจ
พนักงานสนามกีฬา พร.