แผนกสนับสนุน

นาวาตรี วิเชียร พิพัฒน์

หัวหน้าแผนกสนับสนุน

ว่าที่เรือตรี มานะ จินดาศรี

พันจ่าเอก ชาญรวินท์ มุ่งชนะ

เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์

พันจ่าเอก วีระชัย สมคำศรี

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายบุญล้อม ทองถนอม

พนักงานตัดผม

นายประภาส บุญกัน

พนักงานรักษาสถานที่

นายสมวงศ์ ประสงค์

พนักงานรักษาสถานที่

นายเจริญ กลัดจำปี

พนักงานรักษาสถานที่

นางขวัญเรือน ทองถนอม

พนักงานรักษาสถานที่

นายสุดใจ อยู่คำ
พนักงานรักษาสถานที่

นายสุชาติ บัวกล่ำ
พนักงานรักษาสถานที่

นายอนุรักษ์ มุงเป็ง
พนักงานรักษาสถานที่

นายยุทธนา ชุนไร่ฟืน
พนักงานรักษาสถานที่

นายณัฐสกนธ์ บริสุทธิ์ธนะกิจ
พนักงานสนามกีฬา พร.