ข้าราชการแผนกปกครอง

นาวาตรี จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ

หัวหน้าแผนกปกครอง

เรือเอก จำนวน จันจุติ

นายกราบขวา

ว่าที่เรือตรี ไกรสร ศรีสันต์

นายกราบซ้าย

พันจ่าเอก มานิต พรมจิ๋ว

นายตอน ๑

พันจ่าเอก สุทน เอี้ยวกูล

นายตอน ๒

พันจ่าเอก ภูดิท เริงเขตรกรณ์

นายตอน ๓

พันจ่าเอก สุรเดช พิลา

นายตอน ๔

พันจ่าตรี ตฤณธิชานนท์ บรรจง

ประจำแผนกปกครอง