ข้าราชการแผนกปกครอง

น.ต.จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ
หน.ปกครอง รร.นวก.ศวก.พร.

ร.อ.จำนวน จันจุติ
นายกราบขวา

พ.จ.อ.ไกรสร ศรีสันต์
นายกราบซ้าย

พ.จ.อ.มานิต พรมจิ๋ว
นายตอน ๑

พ.จ.อ.สุทน เอี้ยวกูล
นายตอน ๒

พ.จ.อ.ภูดิท เริงเขตรกรณ์
นายตอน ๓

พ.จ.อ.สุรเดช พิลา
นายตอน ๔

พ.จ.อ.ตฤณธิชานนท์ บรรจง
ประจำแผนกปกครอง