แผนกศึกษา

น.ท.สุเทพ จันทร์เทศ
หน.ศึกษา รร.นวก.ศวก.พร.

น.ต.นัทธี ตาปะสี
ครูแผนกศึกษา

ร.ต.ณัฎฐกรณ์ คงธนสิริบวร
ครูแผนกศึกษา

พ.จ.อ.นัฐวุฒิ รอดโฉม
ครูแผนกศึกษา

พ.จ.อ.ชัยณรงค์ อุบลเผื่อน
ครูแผนกศึกษา

พ.จ.อ.นครพัทย์ จิตต์อนงค์
ครูแผนกศึกษา
จนท.สารสนเทศ

พ.จ.อ.นิธิ มะลิทิพย์
ครูแผนกศึกษา
ครูประจำชั้นปีที่ ๑

พ.จ.อ.เศกสิทธิ์ สิงห์บุญ
ครูแผนกศึกษา
ครูประจำชั้นปีที่ ๒

พ.จ.ต.สุรเชษฐ์ ขุนเจริญ
ครูแผนกศึกษา

พ.จ.ต.วรพรต อภิลักขิตกาล
ครูแผนกศึกษา

พ.จ.ต.ศุภาณุ อ่ำชุ่ม
ครูแผนกศึกษา