แผนกศึกษา

นาวาโท สุเทพ จันทร์เทศ

หัวหน้าแผนกศึกษา

นาวาตรี นัทธี ตาปะสี

ครูแผนกศึกษา

เรือตรี ณัฏฐกรณ์ คงธนสิริบวร

ครูแผนกศึกษา

พันจ่าเอก นัฐวุฒิ รอดโฉม

ครูแผนกศึกษา

พันจ่าเอก ชัยณรงค์ อุบลเผื่อน

ครูแผนกศึกษา

พันจ่าเอก นครพัทย์ จิตต์อนงค์

ครูแผนกศึกษา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

พันจ่าเอก นิธิ มะลิทิพย์

ครูแผนกศึกษา
ครูประจำชั้นปีที่ ๑

พันจ่าเอก เศกสิทธิ์ สิงห์บุญ

ครูแผนกศึกษา
ครูประจำชั้นปที่ ๒

พันจ่าตรี สุรเชษฐ์ ขุนเจริญ

ครูแผนกศึกษา

พันจ่าตรี วรพรต อภิลักขิตกาล

ครูแผนกศึกษา

พันจ่าตรี ศุภาณุ อ่ำชุ่ม

ครูแผนกศึกษา