แผนกธุรการ

เรือโท รักพงศ์ ศรีเมือง

หัวหน้าแผนกธุรการ

จ่าเอก นิพนธ์ นวลสนิท

พนักงานธุรการ

จ่าเอก กตัญญู ศรีเสน

พนักงานธุรการ

นางนุชลีย์ ดวงเพชร

พนักงานธุรการ

นางสาวชณิตา วรรณอาภากร

พนักงานธุรการ