แผนกธุรการ

ร.ท.รักพงศ์ ศรีเมือง
หน.ธุรการ รร.นวก.ศวก.พร.

นางนุชลีย์ ดวงเพชร
พนักงานธุรการ

นางสาวชณิตา วรรณอาภากร
พนักงานธุรการ