รายนามผู้บริหารในอดีต

นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล

อดีต – ๒๔๙๘

หัวหน้ากองการศึกษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล

พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๐

พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๓

พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๗

พ.ศ.๒๕๐๗ (ก.พ. – ก.ย.)

พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๐

พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๒

พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๑๓

น.อ.ประกอบ   จักษุรักษ์

น.อ.อรุณ   รัตตะรังสี

น.อ.เจริญ   บำเพ็ญอยู่

น.อ.บรรยงก์   ถาวรามร

น.อ.ปรีชา   เสรีบุตร

น.อ.ฉายแสง   ณ นคร

น.อ.พนิต   ศรียาภัย

ผู้ช่วยหัวหน้ากองการศึกษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล

พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๑๗

พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๐

พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๔

พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๘

พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๐

น.อ.ชัยสิทธิ์   วัชรากร

น.อ.สมปอง   สิริยานนท์

น.อ.มนัส   ไวอาษา

น.อ.ประกอบ แสงสุข

น.อ.พิเชฐ   ศรีสิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ

๑ ต.ค.๒๕๓๐ – ๓๑ ก.ย.๒๕๓๑

๑ ต.ค.๒๕๓๑ – ๓๑ มี.ค.๒๕๓๓

๑ เม.ย.๒๕๓๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔

๑ ต.ค.๒๕๓๔ – ๓๑ มี.ค.๒๕๓๖

๑ เม.ย.๒๕๓๖ – ๓๑ มี.ค.๒๕๓๙

๑ เม.ย.๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๐

๑ ต.ค..๒๕๔๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑

๑ ต.ค.๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓

๑ ต.ค.๒๕๔๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๕

๑ ต.ค.๒๕๔๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘

๑ ต.ค.๒๕๔๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒

๑ ต.ค.๒๕๕๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓

น.อ.พิเชฐ   ศรีสิริ

น.อ.อนันต์   นพวงศ์ ณ อยุธยา

น.อ.บรรจงศักดิ์   ราษฎร์นิยม

น.อ.ไพศิลป์   แหล่งสนาม

น.อ.วิเฑียร   สัมฤทธิ์ผล

น.อ.สมาน   รูปเล็ก

น.อ.ทิพากร   พิบูลทิพย์

น.อ.ไพจิตร   กลิ่นเกษร

น.อ.ชัชชัย   หลงน้อย

น.อ.กระจ่าง   แดงจิ๋ว

น.อ.ช่วงชัย   แสงแจ้

น.อ.กระจ่าง   แดงจิ๋ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.