ภารกิจ / วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสถาบัน

                   ๑. เป็นสถานศึกษาในกลาโหม ที่ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามขอบเขต บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อตอบสนอง กรมแพทย์ทหารเรือและสังคม   

                   ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ และพื้นฐานวิชาทหาร

                   ๓. เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย

                   ๔. เป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงาน

                   ๕. ให้บริการวิชาการ เพื่อสาธารณะประโยชน์และความร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสังคม