อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

                เชี่ยวชาญด้านการจัดการผู้เจ็บป่วยทางน้ำ

เอกลักษณ์

                เป็นสถานศึกษาของกองทัพเรือที่ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในทุกมิติ