ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

                    โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เชื่อว่าผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภายใต้ขอบเขตประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานในด้านการทหารตอบสนองภารกิจของ กรมแพทย์ทหารเรือ และกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และมีระเบียบวินัย อย่างชัดแจ้ง เป็นวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อมุ่งให้เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินในฐานะผู้ช่วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล ตลอดจนดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพได้                                                                          

 วิสัยทัศน์

                   เป็นโรงเรียนชั้นนำในกลาโหมที่ผลิตบุคลากรด้านสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะทางทหาร สามารถตอบสนองภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

                   ดำเนินการฝึก และการศึกษาของนักเรียนจ่าเหล่าทหารแพทย์ ตลอดจนจัดทำตำราคู่มือ เครื่องช่วยการฝึกและศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทหารเรือ