โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ นำเสนอหลักสูตร ปวส.สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Team โดยมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตร ปวส.สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔